Zdrave Hranice
[CNW:Counter]

Občanské sdružení Zdravé Hranice

vzniklo v září 2004, po zasedání zastupitelstva města, konaném 8. září 2004. Na tomto zasedání byli – a to poprvé v tomto volebním období – občané seznámeni se skutečností, že v roce 1996 byla na žádost zástupců města do projektu dálnice D 47 zařazena výstavba samostatného mimoúrovňového sjezdu pro Hranice a že sjezd bude napojen na silnici od II/440 od Potštátu a bude v Hranicích veden ulicemi Potštátská, Alešova, 1.máje a Komenského na Smetanovo nábřeží s napojením na silnici I/35 ve směru na Valašské Meziříčí a Bystřici pod Hostýnem.

Tato informace velmi zneklidnila obyvatele, účastnící se zasedání zastupitelstva. Rozhodli se proto využít možnosti sedmidenního termínu k podání připomínek a sestavili petici, vyjadřující nesouhlas se záměrem zastupitelstva. Během několika dnů podepsalo petici 2 130 občanů města. Petice byla předána na sekretariát starosty. Petice – viz …….

V následujících dnech zjistili organizátoři petice, že kromě nebezpečí těžkého zatížení životního prostředí vlivem neúnosného nárůstu dopravy centrem města, jsou pro životní prostředí města velkým zatížením a nebezpečím i jiné provozy, situované na území města,které produkují a vypouštějí do ovzduší zdraví škodlivé látky.

Bylo tedy rozhodnuto vytvořit občanské sdružení,které se těmito problémy bude zabývat a snažit se spoluprací s vedením města, radou a zastupitelstvem zajistit obyvatelům snesitelné podmínky pro život.

V současné době se zabýváme třemi hlavními tématy: životním prostředím, vzhledem města a sjezdem z dálnice D 47 do města. Každé téma má na našich stránkách svou sekci, do které se dostanete přes odkaz "co děláme".

Životní proštředí
Po ustavení a registraci občanského sdružení jsme se začali intenzivně zajímat o současný stav životního prostředí na území města. Zjistili jsme, že na Odboru životního prostředí MěÚ Hranice jsou uloženy posudky o vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) od mnoha podniků a provozů ve městě, které jsou producenty odpadních látek jak tuhých,tak tekutých a plynných, ale že není provedeno souhrnné zhodnocení, které by vyjádřilo celkové znečištění životního prostředí na území města.

Rozhodli jsme se požádat vedení města o zadání zpracování takového souhrnu. Tím začala anabáze, trvající dodnes. Její jednotlivé úseky dokumentují (následující
písemnosti).


Vzhled města
V průběhu roku 2005 byl projednáván také návrh na rekonstrukci Masarykova náměstí. Občanské sdružení se návrhem úpravy náměstí zabývalo a náš názor vyjádřují (tyto materiály).


Sjezd z dálnice D 47 do města
Pro Hranice bude vybudován samostatný sjezd z dálnice D 47 formou mimoúrovňové křižovatky v prostoru mezi Velkou a Stříteží a příjezd do města bude veden silnicí od Potštátu a dále centrem města.

Ačkoliv se zdánlivě takové řešení příjezdu do města dotýkalo ponejvíc obyvatel ulic, jimiž měl být průjezd městem veden, ve skutečnosti toto řešení znamená neúnosné zatížení území celého města hlukem a prachem a zvýšením nebezpečí jak pro chodce, tak pro řidiče. A to už je záležitost všech občanů. Všech nás se dotýká, že prostorem, kde jsou školy, obchody, pošta apod., má procházet dopravní tepna s podstatně vyšší intenzitou dopravy než je intenzita dopravy současné.

Všech nás se dotýká skutečnost, že okolní města a obce se snaží vyloučit dopravu ze svých obydlených částí a budují obchvaty, zatímco hranické zastupitelstvo neuznalo za vhodné chránit životní prostředí svých občanů a vybudování mimoúrovňového sjezdu s návazností na ulice v centru města schválilo.

Občanské sdružení Zdravé Hranice se vytrvale snaží přesvědčit vedení města a zastupitelstvo o škodlivosti takového řešení a nutnosti změny schváleného návrhu. Snažíme se především, aby byla zjištěna a zdokumentována dopravní situace ve městě před vybudováním dálnice a mimoúrovňového sjezdu včetně zastupitelstvem schváleného přivaděče, vedeného celým městem. Aby tak byl k dispozici základní údaj pro srovnání s dopravní situací, která vznikne po vybudování dálnice a sjezdu. O této naší snaze nejlépe vypovídají (písemné doklady).

webmaster: Radek Balko
.: co děláme
Anketa
Myslíte si, že koalice roku 2010 na hranické radnici bude kvalitně řešit oblast životního prostředí?

Ano(1805)
Asi ano(2729)
Asi ne(6022)
Ne(2805)
Nevim(2620)